Kaplans Ädelmetalls allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR
FÖR GULDFÖRSÄLJNING
(senast uppdaterade augusti 2012)
________________________________________
Följande allmänna villkor gäller mellan en Kund och Kaplans Ädelmetall vid genomförandet av en Affär samt i övrigt mellan parterna, respektive för användningen av Webbplatsen och de tjänster som erbjuds där tillsammans med andra instruktioner som kan komma att lämnas på Webbplatsen (såsom dessa termer definieras nedan).

1. DEFINITIONER
I dessa allmänna villkor för guldförsäljning (dessa "allmänna villkor") ska följande begrepp ha följande innebörd:
"Affären" avser den transaktion varigenom Kunden säljer ett Föremål till Kaplans Ädelmetall;
"Bankdag" avser en vardag då svenska storbanker är öppna för utförande av normala bankärenden;
"Föremål" avser föremål, helt eller delvis, av Guld som Kaplans Ädelmetall köper av Kunden;
"Guld" avser den mängd rena guld som avlägsnas från Föremålet eller, om Föremålet helt består av guld, Föremålet;
"GuldBrev" avser kombinationen av ett GuldKontrakt, en säkerhetspåse och ett returkuvert, som sänds till Kunden för genomförande av Affären;
"GuldKontrakt" avser det särskilda avtal om köp och försäljning av ett Föremål som Kunden och Kaplans Ädelmetall ingår;
"Kaplans Auktioner" avser Kaplans Auktioner AB, org. nr 556156-7529;
"Kaplans Ädelmetall" avser Kaplans Safir AB, org. nr 556492-5773;
"Kunden" avser säljaren av det Föremål som säljs till Kaplans Ädelmetall genom en Affär; och
"Webbplatsen" avser den tjänst som tillhandahålls av Kaplans Ädelmetall på webbplatsen www.kaplansadelmetall.se och som används av Kunden i samband med att Kunden vill sälja ett Föremål till Kaplans Ädelmetall.

2. KUNDENS GARANTIER
När Kunden använder Webbplatsen och dess tjänster, inklusive genomför eller försöker genomföra en Affär, garanterar Kunden gentemot Kaplans Ädelmetall att:
(i) all information Kunden lämnar till Kaplans Ädelmetall är sanningsenlig och korrekt;
(ii) Kunden inte bryter mot någon tillämplig lag eller förordning;
(iii) Kunden är minst arton (18) år gammal och är inte omyndigförklarad eller fått en förvaltare förordnad för sig samt är svensk medborgare som är folkbokförd, samt har sitt hemvist på en ort, i Sverige;
(iv) Kunden är ägare till det Föremål och/eller guld som Kunden säljer eller försöker sälja till Kaplans Ädelmetall; och
(v) att Kunden säljer eller försöker sälja Föremålet för Kundens egen räkning och inte är ett ombud, bulvan eller en företrädare för någon tredje man och att Kunden har obegränsad rätt att förfoga över och överlåta äganderätten till sitt Föremål till Kaplans Ädelmetall.

Kaplans Ädelmetall förbehåller sig rätten (men utan skyldighet) att, före, i samband med eller efter en Affär ingås, begära underlag som utvisar att ovanstående krav är uppfyllda.

3. KUNDIDENTIFIERING M.M.
Kaplans Ädelmetall fastställer Kundens identitet genom att hämta information från olika externa informationskällor. Kunden ger härmed tillåtelse till Kaplans Ädelmetall att inhämta all sådan information som Kaplans Ädelmetall anser nödvändigt för att fastställa Kundens identitet, inkluderat genomförandet av kreditupplysning. Kreditupplysning kan även inhämtas i syfte att fastställa huruvida Kaplans Ädelmetall önskar ingå en Affär med Kunden.

De uppgifter som Kunden lämnat om sig själv samkörs med de uppgifter som inhämtas från olika källor för att säkerställa Kundens identitet. Denna information används enbart i syfte att säkerställa Kundens identitet. Kaplans Ädelmetall kan även komma att genomföra kontrollsamtal till Kunden för att kontrollera Kundens identitet och bekräfta riktigheten av de angivna uppgifterna.

Kunden samtycker även till Kaplans Ädelmetall kan komma att spela in telefonsamtal som förs med Kunden.

4. FÖRSÄLJNING OCH LEVERANS AV FÖREMÅL TILL KAPLANS ÄDELMETALL
Efter att Kaplans Ädelmetall har tagit emot försändelsen öppnas säkerhetspåsen, guldet vägs, fastställs och priset i enlighet med vikten betalas in på det konto som Kunden har angett på det sätt som beskrivs nedan. Samtidigt sänds ett SMS och/eller e-post om beloppet av den ersättning som betalas till Kunden, och Kunden kan även granska informationen om Föremålens vikt, guldhalt och bild på Webbplatsen med hjälp av de inloggningsuppgifter Kunden har fått. Det pris som Kaplans Ädelmetall betalar baseras på den guldvikt som har beräknats enligt ovan samt på det aktuella Guldets guldhalt.

Kaplans Ädelmetall har rätt att vägra genomföra Affären om försändelsen har skadats, öppnats, ändrats eller förslutits på fel sätt. Dessutom förbehåller sig Kaplans Ädelmetall rätten att köpa eller låta bli att köpa ett eller flera Föremål om Föremålens antal eller form inte stämmer överens med de uppgifter som Kunden har lämnat om dessa i GuldKontraktet.

Rätten till den egendom som ingår i försändelsen övergår till Kaplans Ädelmetall från och med det att Föremålet eller Föremålen har kommit i Kaplans Ädelmetalls besittning. Kaplans Ädelmetall får äganderätt till all egendom som ingår i försändelsen oberoende av egendomens mängd och kvalitet. Guldet avskiljs från Föremålet, om nödvändigt, för vägning och värdering, och Kaplans Ädelmetall ansvarar inte för de skador som uppkommer på Föremålet som en följd av detta. De delar som avskiljs returneras inte till Kunden.

5. ANSVARET FÖR FÖRSÄNDELSERNA
Kaplans Ädelmetall åtar sig endast ansvar för rekommenderade försändelser som sänds till Kaplans Ädelmetall i det förtryckta och på förhand betalda kuvert som Kunden tillhandahålls i GuldBrevet. Försändelsen är försäkrad under postgången, och eventuella skador ersätts enligt försäkringen, dock med högst etthundratusen (100.000) kronor. Kaplans Ädelmetall åtar sig ansvar för försändelsen gentemot Kunden endast under förutsättningen att alla anvisningar, som Kaplans Ädelmetall tillhandahållit Kunden, har följts.

För att lägga in en försäkringsskada för förlorade smycken, måste Kunden ha ett kvitto gällande försändelsen. Kaplans Ädelmetall ansvarar inte för försändelserna och eventuellt uppkomna skador om Kunden inte har följt villkoren i detta GuldKontrakt eller de direktiv som har lämnats i övrigt t.ex. via Webbplatsen.

6. PRIS OCH BETALNING
Försäljning till Kaplans Ädelmetall
Efter att Kaplans Ädelmetall har fastställt Guldets värde beräknar Kaplans Ädelmetall det pris som Kaplans Ädelmetall betalar till Kunden. Priset som utbetalas till Kunden baseras på aktuell guldmängd och gällande guldpris vid värderingstidpunkten. De prisexempel som finns på Webbplatsen ska därför endast betraktas som exempel och utgör inte en utfästelse om det slutliga pris som betalas till Kunden för Guldet.

Betalningen sker till det bankkonto som Kunden har uppgett i GuldKontraktet. Kaplans Ädelmetall erlägger betalning för Föremålen samma eller närmast följande Bankdag, räknat från den dag då Kaplans Ädelmetall tog emot den försändelse som har skickats i enlighet med det GuldKontrakt som har ingåtts, dock under förutsättning att GuldKontraktet ingåtts i enlighet med lämnade anvisningar därom, att samtliga uppgifter är korrekt ifyllda samt läsliga. Med "betalning" avses i detta sammanhang att Kaplans Ädelmetall lämnar en instruktion till sin bank om utbetalning till av Kunden angivet konto. Kunden är införstådd med att det kan uppstå fördröjningar med erhållandet av den faktiska betalningen beroende på banksystemet, vilket Kaplans Ädelmetall inte kan påverka. Samtidigt med betalningen skickar Kaplans Ädelmetall ett meddelande om köpesumman till Kunden per SMS och/eller e-post.

Utgångspunkten för betalningen är rådande guldpris den tidpunkt då Guldets vikt och guldhalt fastställts. Vikten beräknas enbart för de delar av Föremålen som är av guld (d.v.s. alla andra delar som ej är av guld tas bort från Föremålen innan Föremålen vägs). Sådan frigöring av Guld från ett Föremål kan skada Föremålet, och Kaplans Ädelmetall har inget ansvar gentemot Kunden för de skador som eventuellt uppkommer på Föremålet på detta sätt. Äganderätten till de delar som har lösgjorts från Föremålet tillfaller Kaplans Ädelmetall och returneras således inte till Kunden.
På Kundens konto på Webbplatsen kan kunden ta del av guldhalt, pris och värdering gällande ett visst Föremål som Kunden skickat till Kaplans Ädelmetall.

Kunden ansvarar själv för Kundens egna kostnader som kan uppstå i anledning av att ett GuldKontrakt ingås, såsom till exempel avgifter till banker, egna transporter m.m.

Försäljning genom auktion
För det fall Kunden önskar sälja sitt Föremål genom ett auktionsförfarande (istället för till Kaplans Ädelmetall) ska detta anges i GuldKontraktet. I sådant fall gäller Kaplans Auktioners vid var tid gällande allmänna villkor istället för dessa allmänna villkor. Kaplans Auktioners allmänna villkor finns tillgängliga på Webbplatsen. För det fall Kunden inte har angivit i GuldKontraktet att denne önskar sälja sitt Föremål genom en auktion tillämpas automatiskt dessa allmänna villkor.

7. HÄVANDE AV AFFÄR
Om Kunden inte accepterar det pris som Kaplans Ädelmetall betalar ska Kunden meddela Kaplans Ädelmetall om detta per e-post inom fem (5) Bankdagar från det att Kaplans Ädelmetall erlade betalning till Kunden för Föremålen. Om Kunden inte har lämnat sådant meddelande inom den ovan angivna tiden anses Affären ha slutligt genomförts. Till undvikande av oklarheter har Kunden bevisbördan för att eventuellt meddelande om hävning av Affären har lämnats i rätt tid.

För det fall Affären hävs på sätt som sägs ovan skall Kunden återbetala den köpeskilling som Kaplans Ädelmetall erlagt till Kunden. Vidare äger Kaplans Ädelmetall rätt att uppbära olika administrativa avgifter för den hantering som är förknippad med hävningen av Affären, inkluderat retur av Kundens Föremål m.m., vilka avgifter framgår på Webbplatsen. Äganderätten till Guldet återgår dock inte till Kunden innan Kaplans Ädelmetall erhållit hela den till Kunden tidigare erlagda köpeskillingen för Föremålen samt överenskomna avgifter. Kunden ska erlägga det totala beloppet till sådant konto som Kaplans Ädelmetall lämnar uppgift till Kunden om. Vid sådan återbetalning ska Kunden ange sitt personnummer vid inbetalningen som meddelande.

Vad ovan sagts ska äga motsvarande tillämpning om Kaplans Ädelmetall, av vilken orsak som helst, väljer att inte slutföra Affären.

Efter att Kaplans Ädelmetall har mottagit återbetalningen av den erlagda köpeskillingen respektive överenskomna avgifter sänds Föremålet till Kunden på den adress där denne är folkbokförd, enligt uppgifterna som lämnas i GuldKontraktet.

Kaplans Ädelmetall står ansvar för returnerat Guld tills Kunden avhämtar försändelsen intill ett belopp av maximalt femtusen (5.000) kronor. Risken för Föremålet övergår till Kunden då Kunden avhämtar sitt Guld.

Om Kunden inte hämtar ut Föremålet förvaras Föremålet hos Kaplans Ädelmetall i högst tre (3) månader från det att försändelsen returnerades till Kaplans Ädelmetall. Om Kunden kräver att få ett Föremål som redan har returnerats till Kaplans Ädelmetall måste Kunden erlägga en tilläggs-avgift för förvaringen till Kaplans Ädelmetall innan Föremålet returneras. Sådan avgift framgår av Webbplatsen. Utöver de övriga ovan nämnda avgifterna ska också denna avgift vara betald innan returnering sker.

Äganderätten till ett Föremål som returnerats till Kaplans Ädelmetall övergår till Kaplans Ädelmetall i sin helhet när tre (3) månader har förflutit från den dag Föremålet kom i Kaplans Ädelmetalls besittning.

Kaplans Ädelmetall ansvarar inte under några omständigheter för de returnerade försändelserna om Föremålen skadas eller försvinner efter den angivna tidsfristen.

8. ÄKTHETSKONTROLL
Kaplans Ädelmetall har rätt att kontrollera Föremålet i syfte att fastställa Guldets äkthet, mängd och värde. Vid kontrollen kan Föremålet komma att utsättas för kemiska och tekniska tester. Kaplans Ädelmetall ansvarar inte för skador eller för den eventuella försvagning, nötning eller minskning av Föremålets värde som kan uppkomma som en följd av att äktheten kontrolleras och tester utförs.
Om kontrollen av äktheten ger Kaplans Ädelmetall anledning att ifrågasätta Föremålets äkthet eller legala ursprung kan Kaplans Ädelmetall välja att frånträda Affären. I sådant fall betalas ingen ersättning eller kompensation till Kunden av något slag.

Kaplans Ädelmetall är enligt lag skyldigt att förvara mottagna föremål i minst trettio (30) dagar, vilket kan innebära att Föremålen inte kan returneras för utgången av denna period. Kunden kan under denna period mot en avgift på 5% av värdet återta sina varor.

9. PERSONUPPGIFTER
Kaplans Ädelmetall ansvarar för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgifter som Kunden lämnar till Kaplans Ädelmetall i samband med att ett konto öppnas på Webbplatsen eller som registreras i övrigt i samband med en Affär (t.ex. kreditupplysning eller liknande), behandlas hos Kaplans Ädelmetall och företag som Kaplans Ädelmetall samarbetar med för administration av Webbplatsen och fullgörelse av Kaplans Ädelmetalls åtaganden avseende ingångna Affärer. Personuppgifterna utgör vidare underlag för Kaplans Ädelmetalls marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling och riskhantering. Kaplans Ädelmetall kan också, om direktreklamspärr inte har begärts, komma att använda personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Om Kunden vill ha information om vilka personuppgifter rörande Kunden som behandlas av Kaplans Ädelmetall eller vill begära rättelse av personuppgifter som behandlas av Kaplans Ädelmetall, ska en skriftlig begäran skickas till Kaplans Safir AB, Biblioteksgatan 5, 111 44 Stockholm.

10. MEDDELANDEN
Ett meddelande som Kaplans Ädelmetall har sänt till Kunden med ordinarie postgång anses ha kommit Kunden tillhanda senast fem (5) bankdagar från den dag då brevet sändes till den adress Kunden angivit i vid sin registrering på Webbplatsen.

Ett meddelande som Kaplans Ädelmetall sänder till Kunden som SMS anses ha kommit fram samma dag som meddelandet skickades, om SMS:et sändes till det mobiltelefonnummer Kunden angivit vid sin registrering på Webbplatsen.

Ett meddelande som Kaplans Ädelmetall sänder till Kunden som e-post anses ha kommit fram samma dag som e-postmeddelandet skickades, om e-postmeddelandet skickades till den e-postadress Kunden angivit i vid sin registrering på Webbplatsen.

11. MISSBRUK OCH FÖREBYGGANDE AV MISSBRUK
Kaplans Ädelmetall kan komma att polisanmäla allt missbruk av Webbplatsen och/eller de tjänster som tillhandahålls därigenom respektive försök till sådant missbruk samt annat som kan utgöra brottslig verksamhet.

Kaplans Ädelmetall kan komma att registrera information då missbruk har inträffat eller för att på förhand förebygga sådana händelser.

Kaplans Ädelmetall har rätt att överlämna nödvändig information om genomförda och annullerade köp till polismyndighet och ge polisen tillträde till Kaplans Ädelmetalls datasystem.

För att förhindra att brott begås kan Kaplans Ädelmetall komma att dokumentera de Föremål som levereras till bolaget och öppnandet av försändelserna samt överlämna dessa till polismyndighet för granskning.

12. ANSVAR
Utöver vad som uttryckligen framgår av dessa allmänna villkor eller av tvingande lagstiftning åtar sig Kaplans Ädelmetall inget ansvar för felaktigheter och brister i den information som tillhandahålls genom Webbplatsen.

Kaplans Ädelmetall ansvarar inte för några skador eller förluster, vare sig direkta eller indirekta, som Kunden kan komma att lida i anslutning till eller på grund av sin användning av Webbplatsen. Bolaget friskriver sig från allt ansvar för skada eller olägenhet som kan drabba Kunden som användare av Webbplatsen och som beror av driftavbrott eller andra störningar i tele-, dator-, eller annan kommunikationsförbindelse, datorutrustning eller datasystem.

Kunden ansvarar inför Kaplans Ädelmetall för de skador och kostnader som Kunden har orsakat genom vårdslöshet eller uppsåt.

13. FORCE MAJEURE
Kaplans Ädelmetall ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av på förhand oförutsebara omständigheter eller förändringar i förhållandena som ligger utanför Kaplans Ädelmetalls kontroll och som Kaplans Ädelmetall inte skäligen kunnat undvika eller övervinna.

14. REKLAMATION
Kunden är skyldig att skriftligen anmäla sådana fel eller andra försummelser som denne har upptäckt i ett köp eller en tjänst enligt detta kontrakt inom skälig tid och under alla förhållanden inom en (1) månad från den dag felet eller försummelsen upptäcktes eller borde ha upptäckts, med samtidigt angivande av sina eventuella krav till följd av felet eller försummelsen.

15. ÄNDRING AV VILLKOREN
Kaplans Ädelmetall förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor utan att i förväg inhämta Kundens godkännande. Vid ändring av väsentlig art skall Kaplans Ädelmetall meddela Kunden om att ändring skett via Webbplatsen utan dröjsmål. Kunden har då rätt att avsluta sitt konto på Webbplatsen. Vad gäller redan ingångna avtal mellan Kaplans Ädelmetall och Kunden ska de villkor gälla som existerade vid tidpunkten då sådant avtal ingicks.

16. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST M.M.
Svensk lag skall tillämpas på dessa allmänna villkor. Tvister i anledning av dessa allmänna villkor prövas av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.