Affärsvillkor

Gällande från och med 2023-09-28 vid köp och försäljning av föremål.

Här hittar du våra affärsvillkor i pdf-format.

Öppna alla villkorspunkter nedan. Stäng alla villkorspunkter nedan.

1.1
Dessa affärsvillkor gäller vid köp och försäljning av föremål som görs av kunden antingen via registrerat kundkonto på https://www.kaplansadelmetall.se/ eller i butiken på Biblioteksgatan 5 i Stockholm.
1.2
Vid försäljning via registrerat kundkonto på https://www.kaplansadelmetall.se/ gäller punkterna 2-16 och 19-25 nedan.
1.3
Vid köp eller försäljning i butiken på Biblioteksgatan 5 i Stockholm gäller punkterna 2-5, 7.2-7.3, 9, 11, 14.3 och 17-25 nedan i tillämpliga delar.
I dessa affärsvillkor ska följande termer ha den betydelse som anges nedan:
"Affärserbjudande" betyder det pris som Kaplans Ädelmetall erbjuder Kunden för köp av Föremål;
"Beställning" betyder samtliga beställningar av Kuvert som sker via registrerat Kundkonto på https://www.kaplansadelmetall.se/;
"Butiken" avser Kaplans Ädelmetalls fysiska butik på Biblioteksgatan 5 i Stockholm;
"Föremål" avser det/de föremål såsom ädelmetaller, ädelstenar, pärlor, mynt m.m. som Kunden skickar till Kaplans Ädelmetall genom användning av Kuvert;
"Kaplans Ädelmetall" vser Kaplans Safir AB (med särskilt företagsnamn Kaplans Ädelmetall) med, org. nr. 556492-5773;
"Kaplans Auktioner" avser Kaplans Auktioner AB med org. nr. 556156-7529;
"Kunden" betyder den privatperson som ingått Köp, Beställning och/eller Affärserbjudande med Kaplans Ädelmetall;
"Kundkonto" betyder det konto på https://www.kaplansadelmetall.se/ som Kaplans Ädelmetall skapar åt Kunden i samband med försäljning i Butiken eller som Kunden skapar på https://www.kaplansadelmetall.se/ och som bland annat innehåller sparade uppgifter om Kunden samt information om Beställning, Affärserbjudande m.m.;
"Kuvert" avser det förfrankerade, rekommenderande kuvertet som Kunden erhåller av Kaplans Ädelmetall efter Beställning och som Kunden använder för att skicka Föremålet till Kaplans Ädelmetall; och
"Köp" avser transaktion där Kunden köper Vara från Kaplans Ädelmetall.
"Vara" avser vara som Kaplans Ädelmetall erbjuder till försäljning i Butiken.
3.1
Kaplans Ädelmetall bedriver verksamhet inom handel av smycken, ädelmetaller, ädelstenar, mynt m.m. Verksamheten bedrivs bl.a. på hemsidan https://www.kaplansadelmetall.se/ samt genom den fysiska Butiken på Biblioteksgatan 5 i Stockholm.
3.2
Kaplans Ädelmetall har registrerat sin verksamhet hos Polismyndigheten i Stockholm.
4.1
Genom att göra en Beställning och/eller godkänna ett Affärserbjudande bekräftar Kunden följande:
a.
Kunden är minst 18 år gammal.
b.
Kunden har ett svenskt personnummer och är registrerad i folkbokföringsregistret med fast bosättningsadress i Sverige.
c.
Kunden är den rättmätiga och legala ägaren till Föremålet och innehar rätten att fritt förfoga över Föremålet.
5.1
I samband med registrering av ett Kundkonto fastställer Kaplans Ädelmetall Kundens identitet genom att hämta information från olika externa informationskällor. Den inhämtade informationen används enbart i syfte att säkerställa Kundens identitet.
5.2
Kunden ger Kaplans Ädelmetall tillåtelse till att inhämta all sådan information som anges i denna punkt 5 som Kaplans Ädelmetall anser nödvändig för att fastställa Kundens identitet.
5.3
Innan Kaplans Ädelmetall lämnar Affärserbjudande kan Kaplans Ädelmetall komma att ringa kontrollsamtal till Kunden för att kontrollera Kundens identitet och bekräfta riktigheten av de av Kunden erhållna uppgifterna. Kunden samtycker till att Kaplans Ädelmetall kan komma att spela in kontrollsamtal.
6.1
Beställning görs genom att Kunden skapar ett Kundkonto, loggar in på Kundkontot och navigerar till beställningssidan. Där bekräftar Kunden att hen tagit del av Affärsvillkoren, läst och förstått Affärsvillkoren samt godtar bundenhet till Affärsvillkoren.
6.2
Efter att Kunden vidtagit de åtgärder som framgår ovan under punkt 6.1 avgör Kaplans Ädelmetall om Kuvert ska skickas till Kunden. Kunden notifieras via Kundkontot om huruvida Kuvert skickas till Kunden.
6.3
Kuvert skickas enbart till Kundens folkbokföringsadress inom Sverige.
6.4
Om Kuvert skickas till Kunden ska Kuvertet hanteras enligt de instruktioner som Kunden erhåller av Kaplans Ädelmetall.
6.5
Max antal pågående Kuvert som Kunden kan ha uppgår till tre (3) stycken.
6.6
När Kunden har beställt Kuvert finns möjlighet att ladda upp bilder på de Föremål som Kunden avser att skicka in.
7.1
När Kaplans Ädelmetall fått åter Kuvertet utför Kaplans Ädelmetall en värdering av Föremålet.
7.2
Vid värdering kan eventuell förseglingsetikett och dylikt tas bort från Föremålet. Föremålet kan även komma att tas isär från delar som Kaplans Ädelmetall inte anser ha något försäljningsvärde. Sådant borttagande och/eller frigöring kan medföra eventuella skador på Föremålet som Kaplans Ädelmetall inte har något ersättningsansvar för.
7.3
Kaplans Ädelmetall äger rätt att kontrollera Föremålets äkthet i syfte att värdera Föremålet. Vid genomförande av sådan kontroll kan kemikaliska och tekniska tester utföras.
8.1
Efter utförd värdering beräknas det Affärserbjudande som Kaplans Ädelmetall är beredd att erbjuda Kunden.
8.2
Kunden notifieras genom email och/eller sms om huruvida ett Affärserbjudande finns tillgängligt på Kundkontot.
8.3
Kunden ska inom tio (10) kalenderdagar från att Affärserbjudandet presenterats på Kundkontot ha möjlighet att godkänna eller avböja Affärserbjudandet genom att vidta ett aktivt val på Kundkontot.
9.1
Affärserbjudandet grundar sig bland annat på vikt, världsmarknadspris, finhalt, slipning, klarhet m.m. samt vilket utbetalningssätt som Kunden väljer.
9.2
På https://www.kaplansadelmetall.se/ finns en priskalkylator som kan ge en preliminär uppskattning av det Affärserbjudande som Kaplans Ädelmetall kan komma att erbjuda Kunden. De uppgifter som framgår av priskalkylatorn utgör inget Affärserbjudande, utan syftet med priskalkylatorn är att ge Kunden en indikation om det Affärserbjudande som kan komma att erbjudas.
10.1
Om Affärserbjudandet godkänns av Kunden inom angiven tidsfrist, kan betalning för Föremålet ske genom något av de alternativ som framgår av Kundkontot.
10.2
Kunden väljer något av de betalningsalternativ som framgår av Kundkontot i samband med godkännande av Affärserbjudandet. Kaplans Ädelmetall verkställer betalning senast inom två (2) arbetsdagar från att Kunden godkänt Affärserbjudandet som lagts upp på Kundkontot. Kunden beräknas erhålla betalning inom tre (3) arbetsdagar från att Kaplans Ädelmetall verkställt betalningen.
11.1
Om Kaplans Ädelmetall erbjuder Kunden att sälja Föremålet genom auktionsförfarande, och detta godtas av Kunden, gäller för den fortsatta hanteringen av Föremålet de villkor som framgår av Kaplans Auktioners Säljarvillkor som finns på https://www.kaplans.se/sv/hjalp/24. Det angivna innebär att dessa Affärsvillkor upphör att gälla i förhållande till Kunden. Istället träder Kaplans Auktioners säljarvillkor i kraft.
12.1
Kaplans Ädelmetall returnerar Föremålet till Kunden genom rekommenderad post till Kundens folkbokföringsadress inom Sverige, utan kostnad för Kunden, vid följande situationer:
13.1
Äganderätten till outlösta returförsändelser tillfaller i sin helhet Kaplans Ädelmetall tre (3) månader efter att Föremålet kommit i Kaplans Ädelmetalls besittning om inte Kunden dessförinnan gör anspråk på Föremålet.
13.2
Om Kunden gör anspråk på Föremålet inom de angivna tre (3) månaderna returnerar Kaplans Ädelmetall Föremålet till Kunden genom rekommenderad post till Kundens folkbokföringsadress.
14.1
Föremål som skickas till Kaplans Ädelmetall
14.1.1
Kaplans Ädelmetall ansvarar för försändelser som skickats av Kunden till Kaplans Ädelmetall genom användning av Kuvertet förutsatt att Kuvertet och Föremålet hanterats enligt de instruktioner som Kunden erhållit av Kaplans Ädelmetall samt att Kunden har laddat upp bilder på Föremålet i Kundkontot. Kaplans Ädelmetall ansvar enligt denna punkt är begränsad till ett belopp om högst etthundratusen (100 000) kr per Kuvert. Om Kunden uppskattar att Kuvertets innehåll överstiger ett värde av etthundratusen (100 000) kr ska Föremålen delas upp på flera Kuvert.
14.1.2
Kaplans Ädelmetalls ansvar för försändelser gäller inte när;
a.
Föremålet skickas till Kaplans Ädelmetall på annat sätt än genom användning av Kuvertet; eller
b.
Kuvertet eller Föremålet hanteras på annat sätt än enligt instruktioner från Kaplans Ädelmetall; eller
c.
Kunden inte laddat upp bilder på Föremålet i Kundkontot.
Detta innebär att Kunden inte ersätts för eventuell skadad eller förlorad försändelse, utan står för risken själv.
14.1.3
Kunden måste skyndsamt anmäla skadad eller förlorad försändelse till Kaplans Ädelmetall om detta kommit till kundens kännedom.
14.1.4
Vid en förlorad försändelse gör Kaplans Ädelmetall alltid en reklamation till PostNord samt en polisanmälan. En försändelse anses ha gått förlorad när tio arbetsdagar passerat sedan den senast registrerats av PostNords system.
14.1.5
För erhållande av ersättning måste Kunden uppvisa inlämningskvitto samt dokumentation som styrker det påstådda värdet av Föremålet såsom bilder, värderingsintyg, kvitton m.m. Kunden måste även påvisa att det Föremål som Kunden gör gällande har gått förlorat eller skadats är det Föremål som skickats till Kaplans Ädelmetall. Om dokumentationen saknas eller är bristfällig fastställer Kaplans värderingspersoner ensidigt föremålens värde.
14.1.6
Summan som utbetalas vid skada eller förlust skall vara samma belopp som Kund hade erhållit vid kontant utbetalning vid försäljning till Kaplans Ädelmetall. Beräkningen av ersättningsbeloppet baseras på metallpriset vid den tidpunkt när Kuvertet lämnades in hos PostNord. Inget avdrag för självrisk görs.
14.1.7
Eventuell ersättning till Kund betalas ut tidigast tio arbetsdagar efter att Kaplans Ädelmetall gjort reklamationen hos PostNord. Om en försändelse återfinnes efter att ersättning utbetalas till Kund tillfaller Kuvertet och dess innehåll i sin helhet Kaplans Ädelmetall.
14.2
Föremål som returneras från Kaplans Ädelmetall
14.2.1
För returnerade försändelser från Kaplans Ädelmetall till Kunden tar Kaplans Ädelmetall fullt ansvar till ett belopp om högst etthundratusen (100 000) kr per Kuvert. Beräkning av den ersättning som kan komma att utges till Kunden på grund av skadad eller förlorad returförsändelse baseras på den värdering av Föremålet som gjorts av Kaplans Ädelmetall.
14.3
Övrigt gällande förlust av Föremål
14.3.1
Under perioden Föremålet är i Kaplans Ädelmetalls besittning är Föremålet försäkrat mot brand, vattenskada, stöld eller skadegörelse. Beräkning av den ersättning som kan komma att utges till Kunden baseras på den värdering som gjorts av Kaplans Ädelmetall.
14.4
Föremål som lämnats över till Kaplans Auktioner
14.4.1
För föremål som godkänts för försäljning på auktion och lämnats över till Kaplans Auktioner gäller Kaplans Auktioners affärsvillkor, till exempel för ersättning vid förlust eller skada.
15.1
Inom trettio (30) kalenderdagar från att Kaplans Ädelmetall verkställt utbetalning enligt punkt 10 har Kunden rätt att ångra ingånget Affärserbjudande i sin helhet eller delvis.
15.2
Kunden utnyttjar ångerrätten genom att inom angiven ångerfrist om trettio (30) kalenderdagar registrera ångrat ingånget Affärserbjudande med Kaplans Ädelmetall via sitt Kundkonto. Föremålet returneras till Kunden, genom rekommenderad post till Kundens folkbokföringsadress inom Sverige.
15.3
Förutsättningar för utnyttjandet av ångerrätten är att Kunden inom angiven ångerfrist om trettio (30) kalenderdagar återbetalar den betalning som Kaplans Ädelmetall erlagt till Kunden enligt punkt 10, samt att;
15.3.1
Utbetalning till Kunden som utförts med Swish kan återbetalas från samma Swish-nummer som utbetalningen utförts till;
15.3.2
Utbetalning till Kunden i form av presentkort inte förbrukats, varken i sin helhet eller delvis. Vid utnyttjande av ångerrätten makuleras utfärdade presentkort.
15.4
Ägandet av föremålet tillfaller Kaplans Ädelmetall i sin helhet om kund inte utnyttjat ångerrätten efter dessa trettio (30) kalenderdagar.
16.1
Kaplans Ädelmetall ansvar att returnera Föremål enligt punkterna 12-13 och 15 gäller inte Föremål som av Kaplans Ädelmetall betraktas utgöra farligt material, brandfarliga vätskor eller gaser och dylikt.
16.2
Kaplans Ädelmetalls ansvar att returnera Föremål enligt punkterna 12-13 och 15 gäller inte Föremål som beslagtagits av Polismyndighet eller annan myndighet.
17.1
Vid försäljning av Föremål i Butiken görs värderingen i Butiken av Kaplans Ädelmetall.
17.2
Om Kaplans Ädelmetall väljer att lämna ett Affärserbjudande informeras Kunden om Affärserbjudandet.
17.3
Betalning för Föremålet görs efter att Kunden överlämnat Föremålet till personal i Butiken samt godkänt Affärserbjudandet. Verkställandet av betalning görs senast inom två (2) arbetsdagar.
17.4
Kunden har inom trettio (30) kalenderdagar från utbetalning enligt punkt 17.3 möjlighet att ångra ingånget Affärserbjudande i sin helhet eller delvis. Kunden utnyttjar denna ångerrätt genom att ta kontakt med Butiken samt genom att hämta upp Föremålet i Butiken inom de angivna trettio (30) kalenderdagarna. Föremålet återlämnas till Kunden först efter att Kunden återbetalat den betalning som Kaplans Ädelmetall erlagt till Kunden enligt 17.3. Återbetalningen ska vara Kaplans Ädelmetall tillhanda innan ångerfristen enligt denna punkt gått ut.
18.1
Betalning görs av Kunden före eller i samband med att Kaplans Ädelmetall överlämnar Varan till Kunden.
18.2
Kunden har rätt att inom trettio (30) kalenderdagar från Köpet ångra sig. Kunden utnyttjar denna ångerrätt genom att ta kontakt med Butiken samt genom att lämna tillbaka Varan som ska vara i oförändrat skick i Butiken inom de angivna trettio (30) kalenderdagarna. Verkställandet av återbetalning görs senast inom två (2) arbetsdagar.
19.1
Kaplans Ädelmetall förbehåller sig rätten att, utan föregående kontakt med Kunden, stänga Kundkontot vid:
a.
Misstanke om samt försök till bedrägeri, hantering av stöldgods och andra handlingar som kan misstänkas utgöra brottslig gärning;
b.
Olämpligt beteende i Butiken;
c.
Misstanke om att Kunden inte är rättmätig innehavare av Kundkontot;
d.
Kunden skriver eller laddar upp stötande innehåll på sitt Kundkonto;
e.
Kunden skickar Föremål som inte överensstämmer med beskrivning eller bilder;
f.
Kunden bryter mot dessa Affärsvillkor, eller
g.
Kunden i övrigt missbrukar de tjänster som erbjuds av Kaplans Ädelmetall enligt dessa Affärsvillkor (såsom möjligheten att göra Beställning, rätten till kostnadsfri returnering, rätten att ångra ingånget Affärserbjudande).
20.1
Kaplans Ädelmetall polisanmäler misstanke om samt försök till bedrägerier, hantering av stöldgods och andra handlingar som kan misstänkas utgöra brottslig gärning.
20.2
Kaplans Ädelmetall har rätt att ge tillgång till samt överlämna nödvändig information, såsom information om Beställningar, Affärserbjudanden och av Kunden godkända Affärserbjudanden, till polismyndighet eller annan myndighet om:
a.
sådan skyldighet föreligger enligt lag, förordning eller föreskrift; eller
b.
sådant handlande är erforderlig för att Kaplans Ädelmetall ska kunna göra polisanmälan enligt punkt 20.1.
21.1
Kaplans Ädelmetall är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter rörande Kunden, enligt vad som närmare framgår av Kaplans integritetspolicy som finns tillgänglig på https://www.kaplans.se/sv/hjalp/1236. Genom att godkänna Affärsvillkoren bekräftar Kunden att hen tagit del av Kaplans integritetspolicy.
22.1
Kaplans Ädelmetall befrias från sina förpliktelser och skadeståndsskyldighet om orsaken till ett avtalsbrott eller uteblivet fullgörande av avtalsförpliktelserna beror på Force Majeure.
22.2
Som Force Majeure betraktas till exempel krig, uppror, lagstadgande och myndighetsföreskrifter, allvarlig epidemi, pandemi, avbrott i allmän trafik, arbetstvist, eldsvåda, blixtnedslag eller andra extrema väderförhållanden eller liknande omständighet som Kaplans Ädelmetall inte rimligen kunnat förutse eller kringgå.
22.3
Som Force Majeure betraktas till exempel krig, uppror, lagstadgande och myndighetsföreskrifter, allvarlig epidemi, pandemi, avbrott i allmän trafik, arbetstvist, eldsvåda, blixtnedslag eller andra extrema väderförhållanden eller liknande omständighet som Kaplans Ädelmetall inte rimligen kunnat förutse eller kringgå.
23.1
Kaplans Ädelmetalls ansvar för skador eller förluster är begränsat till vad som uttryckligen framgår av dessa Affärsvillkor.
23.2
Kaplans Ädelmetall friskriver sig från ansvar för felaktigheter och brister i den information som publiceras på https://www.kaplansadelmetall.se/. Därutöver friskriver sig Kaplans Ädelmetall 8 från ansvar för skada eller olägenhet som kan drabba Kunden och som beror på t.ex. driftavbrott eller andra störningar i kommunikationsförbindelser eller data- och banksystem.
24.1
Kaplans Ädelmetall förbehåller sig rätten att, från tid till annan, ändra dessa Affärsvillkor utan att på förhand meddela Kunden om förändringarna i fråga.
24.2
Om Affärsvillkoren ändras efter att Beställning gjorts gäller de Affärsvillkor som godkändes av Kunden vid tidpunkten för Beställningen.
24.3
Om Affärsvillkoren ändras efter att Beställning gjorts gäller de Affärsvillkor som godkändes av Kunden vid tidpunkten för Beställningen.
25.1
Svensk lag tillämpas på dessa Affärsvillkor. Tvist med anledning av dessa Affärsvillkor ska prövas av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.
loader icon